بخش ها» آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

  آزمایشگاه ژنتیک:

 • بازسازی و مشابه سازی کیت اپی پروکلون (تشخیص سرطان روده بزرگ از نمونه خون)
 • استخراج ماده وراثتی آزاد در مقیاس بسیار ناچیز از نمونه خون
 • توالی یابی نمونه های متیله بیماران به روش توالی یابی نسل جدید (NGS)
 • طراحی ابزار نرم افزاری برای آنالیز دادگان توالی یابی نسل جدید متیله شده
 • معرفی نواحی اختصاصی ژن کاندید جهت ساخت کیت بومی تشخیص سرطان روده بزرگ از نمونه خون

 •  
   
   
   


  ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید