آخرین اخبار
آزمایشگاه ژنتیک مرکز میزبان پروفسور حسن اشک تراب و همراهان بود.
حضور مرکز باتفاق جمعی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سمینار مسقط (عمان)
تعداد 3138 بیمار طی سال 1397 به صورت رایگان از خدمات واحد آموزش بیماران مرکز استفاده نمودند.
تعداد 420 بیمار متشکل از 289 زن و 131 مرد طی سال 1397 به صورت رایگان مهمان آسایشگاه انجمن بوده و ازخدمات آن استفاده نمودند.
این بخش با افزایش پذیرش تعداد 1143 بیمار به نسبت سال قبل روبرو بوده است....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید