پیوستن متخصصین رادیوتراپی و انکولوژی خانم به کادر پزشکی مرکز درمانی رضا (ع) پیوستن متخصصین رادیوتراپی و انکولوژی خانم به کادر پزشکی مرکز درمانی رضا (ع)
خانم دکتر مرجانه میرصدرایی و خانم دکتر سودابه شهید ثالث دارای تخصص رادیوتراپی و انکولولوژی طبق برنامه هفتگی ذیل در مرکز درمانی رضا (ع) حضور دارند. سودابه شهید ثالث متخصص رادیوتراپی و انکولوژی شنبه ...
----------- 1388/10/19 : تاریخ درج خبر -----------
شروع فعالیت آزمایشگاه مرکز درمانی رضا (ع) شروع فعالیت آزمایشگاه مرکز درمانی رضا (ع)
آزمایشگاه مرکز درمانی رضا (ع) فعالیت رسمی خود را با مسؤلیت فنی آقای دکتر معصومیان متخصص پاتولوژی آغاز نمود. این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی جهت انجام انواع آزمایشات آماده اراﺌه خدم...
----------- 1388/10/19 : تاریخ درج خبر -----------
طرح غربالگری زنان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رابطین بهداشت مرکز بهداشت طرح غربالگری زنان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رابطین بهداشت مرکز بهداشت
مرکز درمانی رضا (ع) از چهارم اسفند 1386 در طرح غربالگری که از سوی دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت شناسایی زود هنگام سرطان رحم و پستان در بیمارستانهای مختلف مشهد اجرا میگردید، شرکت نموده ا...
----------- 1388/09/19 : تاریخ درج خبر -----------
نمایش 271 تا 273 از 273