دپارتمان آموزش و پژوهش» اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

 
به منظور بهینه سازی وضعیت موجود در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) با انجام پژوهش های مربوطه، اهداف زیر دنبال می شود.
 
  • تدوین پروتکل درمانی و نظارت بر اجرای آن
  • برگزاری کارگاه های تحقیقاتی و همایش علمی
  • تشکیل و پیگیری گروه های درمانی حمایتی بیماران
  • شناخت نیازها و اولیت های پژوهشی مرکز و ارایه طرح ها براساس آن
  • انجام کارهای پژوهشی در جهت رفع اشکالات درمانی در بخش رادیوتراپی
  • آموزش به بیماران در زمینه ماهیت بیماری، مراحل درمان و نحوه تطابق با عوارض درمان
  • ارایه برنامه در زمینه پیشگیری سرطان در قالب بیماریابی و نظارت بر پروژه های غربالگری
  • تشکیل بانک اطلاعاتی جامع براساس پرونده بیماران، انجام طرح های پژوهشی جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران و میزان عود و بقا كلي آن ها.
  • همکاری با مراکز تحقیقاتی و اجرای طرح های مشترک با مراکز دانشگاهی و غیره دانشگاهی و در اولویت قراردادن طرح های تحقیقاتی مرتبط با نیاز مرکز و جذب سرمایه ها
  • انجام پژوهش های مرتبط با آسیب های روانشناختی و اجتماعی ناشی از سرطان ها و ارایه خدمات بالینی و مشاوره درمانی در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران و افراد خانواده طی دوره درمان و پس از آن
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید