گالری عکس» بازدیدها
بازدیدها
سال 1398
  • بازدید پروفسور اشک تراب و همراهان از آزمایشگاه ژنتیک مرکز (1398/01/27)
  • بازدید گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند از مرکز (1398/03/20)
  • بازدید مسئولان شهر مشهد از بیمارستان عباس ناظران و مرکز (1398/03/28)
  • بازدید و حضور خیرین در بیمارستان ناظران (1398/05/13)
  • بازدید دکتر طباطبائی رئیس فدراسیون بسکتبال ایران و همراهان از مرکز (1398/10/19)
  • بازدید دکتر حافظیان شهردار منطقه ده مشهد و همراهان از بیمارستان ناظران (1398/11/28)
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید